Trần Thế Mưu*, Phan Minh Quý, Nguyễn Đức Tuấn, Phạm Văn Thìn, Trần Thị Mai Hương. 2022. “Xác định các Tham số Sinh học của 4 loài Cá biển (Chẽm, Giò, Song chấm nâu Và Chim vây vàng) phục vụ đánh Giá sức tải môi trường vùng nuôi”. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam 64 (12). https://doi.org/10.31276/VJST.64(12).60-64.