Nguyễn Thế Cường, Đồng Thanh Liêm, Viên Phúc Đạt, Nguyễn Văn Tuấn Anh, và Hồ Lệ Thi*. 2023. “Mô Tả đặc tính hình thái Và Sinh học của một số dòng Lúa cỏ phổ biến vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam 65 (2). https://doi.org/10.31276/VJST.65(2).33-40.