Nguyễn Phúc Cẩm Tú*. 2023. “Ảnh hưởng của axít Acetic Lên hàm lượng Kim loại nặng Và thành phần Dinh dưỡng của thịt Sò huyết (Anadara granosa)”. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam 65 (2). https://doi.org/10.31276/VJST.65(2).48-52.