Phùng Thị Việt Bắc* và Phạm Bá Lịch, Đinh Văn An* (2021) “Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu đế α-SiO2 đến khả năng hấp phụ khí CO của graphene bằng tính toán mô phỏng lý thuyết phiếm hàm mật độ”, Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 63(8). doi: 10.31276/VJST.63(8).01-08.