Đoàn Thị Nhinh, Vũ Đức Mạnh, Nguyễn Thị Hương Giang, Đặng Thị Lụa và Trương Đình Hoài* (2022) “Độc lực và ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên sự phát triển của Aeromonas hydrophila gây bệnh trên cá rô phi và biến đổi mô bệnh học trên cá nhiễm bệnh”, Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 64(5). doi: 10.31276/VJST.64(5).51-57.