Lưu Hoàng Yến*, Phạm Hồng Thái và Bùi Thu Quỳnh (2022) “Thành phần, phân bố các loài ve sầu họ Cicadidae (Hemiptera, Cicadidae) ở khu vực Tây Bắc Việt Nam”, Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 64(6). doi: 10.31276/VJST.64(6).24-27.