Đinh Công Khánh, Trần Trung Can, Võ Thị Mộng Thu, Nguyễn Phú Hoà* và Thái Ngọc Trí (2022) “Đặc điểm hình thái loài cá nhói mình tròn Strongylura leiura (Bleeker, 1850) ở vùng biển ven bờ huyện Cần Giờ TP Hồ Chí Minh”, Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 64(9). doi: 10.31276/VJST.64(9).48-53.