Trần Thế Mưu*, Phan Minh Quý, Nguyễn Đức Tuấn, Phạm Văn Thìn, Trần Thị Mai Hương (2022) “Xác định các tham số sinh học của 4 loài cá biển (Chẽm, Giò, Song chấm nâu và Chim vây vàng) phục vụ đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi”, Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 64(12). doi: 10.31276/VJST.64(12).60-64.