Vi Thị Hằng, Ma Văn Duy, Đào Minh Lệ, Lã Văn Hiền, Nguyễn Đức Huy, Trương Thanh Tùng, Trần Văn Tiến và Trần Văn Định, Nguyễn Tiến Dũng* (2022) “Xác định hàm lượng protein và lipit thô tổng số ở một số giống đậu tương”, Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 64(12). doi: 10.31276/VJST.64(12).65-68.