Nguyễn Thế Cường, Đồng Thanh Liêm, Viên Phúc Đạt, Nguyễn Văn Tuấn Anh và Hồ Lệ Thi* (2023) “Mô tả đặc tính hình thái và sinh học của một số dòng lúa cỏ phổ biến vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 65(2). doi: 10.31276/VJST.65(2).33-40.