Đoàn Thị Nhinh, Trần Thị Trinh, Đặng Thị Hóa, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Hương Giang, Kim Văn Vạn, Đặng Thị Lụa và Trương Đình Hoài* (2023) “Nghiên cứu phân lập và một số đặc điểm bệnh học của Flavobacterium columnare gây bệnh trên cá rô phi (Oreochromis spp.) tại miền Bắc, Việt Nam”, Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 65(2). doi: 10.31276/VJST.65(2).41-47.