Nguyễn Phúc Cẩm Tú* (2023) “Ảnh hưởng của axít acetic lên hàm lượng kim loại nặng và thành phần dinh dưỡng của thịt sò huyết (Anadara granosa)”, Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 65(2). doi: 10.31276/VJST.65(2).48-52.