[1]
Đinh Công Khánh, Trần Trung Can, Võ Thị Mộng Thu, Nguyễn Phú Hoà*, và Thái Ngọc Trí, “Đặc điểm hình thái loài cá nhói mình tròn Strongylura leiura (Bleeker, 1850) ở vùng biển ven bờ huyện Cần Giờ TP Hồ Chí Minh”, VJST B, vol 64, số p.h 9, tháng 9 2022.