[1]
Nguyễn Khánh Vân*, Vũ Thị Thu Hương, Phạm Thị Kim Yến, Hoàng Thị Âu, Phạm Doãn Lân, và Lưu Quang Minh, “Ảnh hưởng của phương pháp thủy tinh hóa và giai đoạn phát triểncủa phôi đến hiệu quả bảo quản lạnh phôi bò sản xuất in vitro tại Việt Nam”, VJST B, vol 64, số p.h 12, tháng 12 2022.