[1]
Vi Thị Hằng, Ma Văn Duy, Đào Minh Lệ, Lã Văn Hiền, Nguyễn Đức Huy, Trương Thanh Tùng, Trần Văn Tiến, và Trần Văn Định, Nguyễn Tiến Dũng*, “Xác định hàm lượng protein và lipit thô tổng số ở một số giống đậu tương”, VJST B, vol 64, số p.h 12, tháng 12 2022.