[1]
Nguyễn Thế Cường, Đồng Thanh Liêm, Viên Phúc Đạt, Nguyễn Văn Tuấn Anh và Hồ Lệ Thi*, “Mô tả đặc tính hình thái và sinh học của một số dòng lúa cỏ phổ biến vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, VJST B, vol 65, số p.h 2, tháng 2 2023.