[1]
Nguyễn Phúc Cẩm Tú*, “Ảnh hưởng của axít acetic lên hàm lượng kim loại nặng và thành phần dinh dưỡng của thịt sò huyết (Anadara granosa)”, VJST B, vol 65, số p.h 2, tháng 2 2023.