[1]
Phạm Quang Tuân, Nguyễn Trung Đức*, Nguyễn Thị Nguyệt Anh và Vũ Văn Liết, “Chọn lọc các tổ hợp lai ngô nếp tím ưu tú bằng phương pháp chọn lọc đa biến MGIDI tại Việt Nam”, VJST B, vol 65, số p.h 2, tháng 2 2023.