[1]
Nguyễn Đức Bách*, Phạm Tài Minh, Vũ Lê Diệu Hương, và Phí Thị Cẩm Miện, “Nghiên cứu thử nghiệm nuôi tảo Chaetoceros calcitrans trong hệ thống quang sinh vận hành bằng khí”, VJST B, vol 65, số p.h 2, tháng 2 2023.