[1]
Lê Văn L. V. T. Đặng V. S. N. T. M. H. P. D. Đăng và T. N. D. M. Ngọc Diễm My, “Thành phần loài và phân bố của các loài cua (Crustacea: Decapoda: Brachyura) ở rừng ngập mặn huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng”, VJST B, vol 62, số p.h 6, tháng 6 2020.