[1]
Vũ Bá Thao*, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Huy Vượng, “Nghiên cứu khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng dùng trong giếng khai thác nước ngầm bằng mô hình thí nghiệm vật lý ”, VJST B, vol 62, số p.h 6, tháng 6 2020.