Phùng Thị Việt Bắc*, và Phạm Bá Lịch, Đinh Văn An*. “Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu đế α-SiO2 đến Khả năng hấp phụ Khí CO của Graphene bằng tính toán Mô phỏng Lý thuyết phiếm hàm mật độ”. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, vol 63, số p.h 8, Tháng Tám 2021, doi:10.31276/VJST.63(8).01-08.