Đinh Công Khánh, Trần Trung Can, Võ Thị Mộng Thu, Nguyễn Phú Hoà*, và Thái Ngọc Trí. “Đặc điểm hình thái loài Cá nhói mình tròn Strongylura leiura (Bleeker, 1850) ở vùng biển Ven bờ huyện Cần Giờ TP Hồ Chí Minh”. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, vol 64, số p.h 9, Tháng Chín 2022, doi:10.31276/VJST.64(9).48-53.