Vi Thị Hằng, Ma Văn Duy, Đào Minh Lệ, Lã Văn Hiền, Nguyễn Đức Huy, Trương Thanh Tùng, Trần Văn Tiến, và Trần Văn Định, Nguyễn Tiến Dũng*. “Xác định hàm lượng Protein Và Lipit Thô tổng số ở một số giống đậu tương”. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, vol 64, số p.h 12, Tháng Chạp 2022, doi:10.31276/VJST.64(12).65-68.