Nguyễn Thế Cường, Đồng Thanh Liêm, Viên Phúc Đạt, Nguyễn Văn Tuấn Anh, và Hồ Lệ Thi*. “Mô Tả đặc tính hình thái Và Sinh học của một số dòng Lúa cỏ phổ biến vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, vol 65, số p.h 2, Tháng Hai 2023, doi:10.31276/VJST.65(2).33-40.