Đoàn Thị Nhinh, Trần Thị Trinh, Đặng Thị Hóa, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Hương Giang, Kim Văn Vạn, Đặng Thị Lụa, và Trương Đình Hoài*. “Nghiên cứu phân lập Và một số đặc điểm bệnh học của Flavobacterium columnare gây bệnh Trên Cá Rô Phi (Oreochromis Spp.) tại miền Bắc, Việt Nam”. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, vol 65, số p.h 2, Tháng Hai 2023, doi:10.31276/VJST.65(2).41-47.