Nguyễn Phúc Cẩm Tú*. “Ảnh hưởng của axít Acetic Lên hàm lượng Kim loại nặng Và thành phần Dinh dưỡng của thịt Sò huyết (Anadara granosa)”. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, vol 65, số p.h 2, Tháng Hai 2023, doi:10.31276/VJST.65(2).48-52.