Nguyễn Đức Bách*, Phạm Tài Minh, Vũ Lê Diệu Hương, và Phí Thị Cẩm Miện. “Nghiên cứu thử nghiệm nuôi tảo Chaetoceros calcitrans Trong hệ thống Quang Sinh vận hành bằng Khí”. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, vol 65, số p.h 2, Tháng Hai 2023, doi:10.31276/VJST.65(2).66-72.