Lê Văn L. V. T. Đặng V. S. N. T. M. H. P. D. Đăng, và T. N. D. M. Ngọc Diễm My. “Thành phần loài Và phân bố của các loài Cua (Crustacea: Decapoda: Brachyura) ở rừng ngập mặn huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng”. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, vol 62, số p.h 6, Tháng Sáu 2020, https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/30.