Phùng Thị Việt Bắc*, và Phạm Bá Lịch, Đinh Văn An*. “Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu đế α-SiO2 đến Khả năng hấp phụ Khí CO của Graphene bằng tính toán Mô phỏng Lý thuyết phiếm hàm mật độ”. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 63, no. 8 (Tháng Tám 25, 2021). Truy cập Tháng Giêng 28, 2023. https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/1050.