Lưu Hoàng Yến*, Phạm Hồng Thái, và Bùi Thu Quỳnh. “Thành phần, phân bố các loài Ve sầu họ Cicadidae (Hemiptera, Cicadidae) ở Khu vực Tây Bắc Việt Nam”. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 64, no. 6 (Tháng Sáu 25, 2022). Truy cập Tháng Giêng 28, 2023. https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/1285.