Đinh Công Khánh, Trần Trung Can, Võ Thị Mộng Thu, Nguyễn Phú Hoà*, và Thái Ngọc Trí. “Đặc điểm hình thái loài Cá nhói mình tròn Strongylura leiura (Bleeker, 1850) ở vùng biển Ven bờ huyện Cần Giờ TP Hồ Chí Minh”. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 64, no. 9 (Tháng Chín 25, 2022). Truy cập Tháng Giêng 28, 2023. https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/1576.