Trần Thế Mưu*, Phan Minh Quý, Nguyễn Đức Tuấn, Phạm Văn Thìn, Trần Thị Mai Hương. “Xác định các Tham số Sinh học của 4 loài Cá biển (Chẽm, Giò, Song chấm nâu Và Chim vây vàng) phục vụ đánh Giá sức tải môi trường vùng nuôi”. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 64, no. 12 (Tháng Chạp 25, 2022). Truy cập Tháng Bảy 22, 2024. https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/1929.