Vi Thị Hằng, Ma Văn Duy, Đào Minh Lệ, Lã Văn Hiền, Nguyễn Đức Huy, Trương Thanh Tùng, Trần Văn Tiến, và Trần Văn Định, Nguyễn Tiến Dũng*. “Xác định hàm lượng Protein Và Lipit Thô tổng số ở một số giống đậu tương”. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 64, no. 12 (Tháng Chạp 25, 2022). Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/1930.