Nguyễn Thế Cường, Đồng Thanh Liêm, Viên Phúc Đạt, Nguyễn Văn Tuấn Anh, và Hồ Lệ Thi*. “Mô Tả đặc tính hình thái Và Sinh học của một số dòng Lúa cỏ phổ biến vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 65, no. 2 (Tháng Hai 25, 2023). Truy cập Tháng Bảy 22, 2024. https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2178.