Đoàn Thị Nhinh, Trần Thị Trinh, Đặng Thị Hóa, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Hương Giang, Kim Văn Vạn, Đặng Thị Lụa, và Trương Đình Hoài*. “Nghiên cứu phân lập Và một số đặc điểm bệnh học của Flavobacterium columnare gây bệnh Trên Cá Rô Phi (Oreochromis Spp.) tại miền Bắc, Việt Nam”. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 65, no. 2 (Tháng Hai 25, 2023). Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2179.