Nguyễn Phúc Cẩm Tú*. “Ảnh hưởng của axít Acetic Lên hàm lượng Kim loại nặng Và thành phần Dinh dưỡng của thịt Sò huyết (Anadara granosa)”. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 65, no. 2 (Tháng Hai 25, 2023). Truy cập Tháng Sáu 15, 2024. https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2180.