Phạm Quang Tuân, Nguyễn Trung Đức*, Nguyễn Thị Nguyệt Anh, và Vũ Văn Liết. “Chọn lọc các tổ hợp Lai Ngô nếp tím ưu Tú bằng phương pháp chọn lọc đa biến MGIDI tại Việt Nam”. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 65, no. 2 (Tháng Hai 25, 2023). Truy cập Tháng Chín 22, 2023. https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2181.