Nguyễn Đức Bách*, Phạm Tài Minh, Vũ Lê Diệu Hương, và Phí Thị Cẩm Miện. “Nghiên cứu thử nghiệm nuôi tảo Chaetoceros calcitrans Trong hệ thống Quang Sinh vận hành bằng Khí”. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 65, no. 2 (Tháng Hai 25, 2023). Truy cập Tháng Chín 22, 2023. https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2183.