Lê Văn Lê Văn Thọ*, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Thị Mai Hương, Phan Doãn Đăng, và Trần Ngọc Diễm My Ngọc Diễm My. “Thành phần loài Và phân bố của các loài Cua (Crustacea: Decapoda: Brachyura) ở rừng ngập mặn huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng”. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 62, no. 6 (Tháng Sáu 25, 2020). Truy cập Tháng Giêng 28, 2023. https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/30.