1.
Nguyễn Thế Cường, Đồng Thanh Liêm, Viên Phúc Đạt, Nguyễn Văn Tuấn Anh, Hồ Lệ Thi*. Mô tả đặc tính hình thái và sinh học của một số dòng lúa cỏ phổ biến vùng Đồng bằng sông Cửu Long. VJST B [Internet]. 25 Tháng Hai 2023 [cited 22 Tháng Bảy 2024];65(2). Available at: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2178