1.
Nguyễn Phúc Cẩm Tú*. Ảnh hưởng của axít acetic lên hàm lượng kim loại nặng và thành phần dinh dưỡng của thịt sò huyết (Anadara granosa). VJST B [Internet]. 25 Tháng Hai 2023 [cited 22 Tháng Chín 2023];65(2). Available at: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2180