Quay trở lại chi tiết bài báo Hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh trong cơ chế giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước của UBND cấp tỉnh hiện nay Tải xuống Tải xuống PDF