Hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh trong cơ chế giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước của UBND cấp tỉnh hiện nay

Các tác giả

  • Vũ Đặng Phúc*

Từ khóa:

cấp tỉnh, giám sát, HĐND, kiểm soát quyền lực, UBND

Tóm tắt

Quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và hoạt động giám sát là hai chức năng chủ yếu và cơ bản nhất của hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh. Trong hai chức năng đó, chức năng giám sát có một vị trí, vai trò quan trọng trong việc kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước (QLNN) của ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh. Bài báo nghiên cứu lý luận, thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh trong cơ chế giám sát việc thực hiện QLNN của UBND cấp tỉnh ở nước ta hiện nay.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(4).50-53

Chỉ số phân loại

5.5

Tiểu sử tác giả

Vũ Đặng Phúc*

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-04-25

Ngày nhận bài 16/8/2021; ngày chuyển phản biện 19/8/2021; ngày nhận phản biện 21/9/2021; ngày chấp nhận đăng 27/9/2021

Cách trích dẫn

Vũ Đặng Phúc*. (2022). Hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh trong cơ chế giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước của UBND cấp tỉnh hiện nay. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(4). https://doi.org/10.31276/VJST.64(4).50-53

Số

Lĩnh vực

Khoa học Xã hội và Nhân văn