Giới thiệu về tạp chí

 

Tôn chỉ, mục đích, phạm vi 

Tạp chí KH&CN Việt Nam bản B là tạp chí khoa học có uy tín của Bộ Khoa học và Công nghệ, chuyên đăng tải các bài báo khoa học (research article) và bài báo tổng quan (review article) bằng tiếng Việt có chất lượng tốt, nổi bật trong các lĩnh vực khoa học (được phản biện kín).

Các lĩnh vực cụ thể: 1) Khoa học tự nhiên; 2) Khoa học kỹ thuật và công nghệ; 3) Khoa học y dược; 4) Khoa học nông nghiệp; 5) Khoa học xã hội và nhân văn.

Tần suất xuất bản: Mỗi tháng xuất bản 01 số Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam bản B 72 trang với 13-15 bài báo khoa học, thuộc một hoặc một vài lĩnh vực khoa học gần nhau.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (bản B), E-ISSN 1859-4794, P-ISSN 2615-9929:

- Được xuất bản hàng tháng bằng tiếng Việt; có tiêu đề, tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Anh; được phản biện kín bởi ít nhất 2 phản biện độc lập;

- Xuất bản công trình nghiên cứu trong 05 lĩnh vực: khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, khoa học y - dược, khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn;

- Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế của một tạp chí khoa học (bao gồm định dạng theo chuẩn quốc tế, ban biên tập chuyên ngành, phản biện kín, kiểm tra đạo văn, hiệu đính ngôn ngữ tiếng Anh gắn số DOI).