Cam kết bảo mật và bản quyền

Cam kết bảo mật
Tên và địa chỉ email được nhập trên các biểu mẫu trong tạp chí này chỉ được sử dụng cho các mục đích đã nêu rõ ràng và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.

Lưu ý về bản quyền
Bản quyền bản thảo thuộc về Tạp chí. Tạp chí áp dụng chính sách truy cập tự do đối với các bài báo đã xuất bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến, chia sẻ kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng của Tạp chí và uy tín khoa học của các tác giả.
Các tác giả đồng ý trao bản quyền bài viết (bao gồm cả phần tóm tắt) cho Tạp chí.

Các yêu cầu khác
- Bài viết không đạt yêu cầu, Toàn soạn không trả lại bản thảo.
- Bài viết chỉ được đăng khi phản biện nhận xét về chất lượng bài báo đồng ý cho đăng.