Gửi bài trực tuyến

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bài trực tuyến.

Danh sách kiểm tra chuẩn bị nộp

Là một phần của quy trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra sự tuân thủ của họ đối với tất cả các mục sau đây và các bài nộp có thể được trả lại cho các tác giả không tuân thủ các nguyên tắc này.
  • Bài gửi chưa được xuất bản trước đó, hoặc đang gửi cho một tạp chí khác xem xét (hoặc một lời giải thích đã được cung cấp trong Nhận xét cho Biên tập viên).
  • Tập tin bài gửi ở định dạng tệp tài liệu OpenOffice, Microsoft Word hoặc RTF.
  • Nếu có sẵn, URL cho các tài liệu tham khảo đã được cung cấp.
  • Các văn bản là khoảng cách đơn; sử dụng phông chữ 12; sử dụng chữ nghiêng, thay vì gạch chân (trừ địa chỉ URL); và tất cả các hình minh họa, số liệu và bảng được đặt trong văn bản tại các điểm thích hợp, thay vì ở cuối bản thảo.
  • Văn bản tuân thủ các yêu cầu về trình bày văn bản và tài liệu tham khảo được nêu trong Hướng dẫn cho tác giả.

Cam kết bảo mật và bản quyền

Cam kết bảo mật
Tên và địa chỉ email được nhập trên các biểu mẫu trong tạp chí này chỉ được sử dụng cho các mục đích đã nêu rõ ràng và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.

Lưu ý về bản quyền
Bản quyền bản thảo thuộc về Tạp chí. Tạp chí áp dụng chính sách truy cập tự do đối với các bài báo đã xuất bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến, chia sẻ kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng của Tạp chí và uy tín khoa học của các tác giả.
Các tác giả đồng ý trao bản quyền bài viết (bao gồm cả phần tóm tắt) cho Tạp chí.

Các yêu cầu khác
- Bài viết không đạt yêu cầu, Toàn soạn không trả lại bản thảo.
- Bài viết chỉ được đăng khi phản biện nhận xét về chất lượng bài báo đồng ý cho đăng.