Liên hệ

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: +84 24 39436793 - Fax: +84 24 39436794 - Email: khcnvn@most.gov.vn