Quay trở lại chi tiết bài báo Khảo sát điều kiện hoạt động của Viscozyme trên rong nâu <i>Sargassum mcclurei</i> để thu nhận fucoidan Tải xuống Tải xuống PDF