Khảo sát điều kiện hoạt động của Viscozyme trên rong nâu Sargassum mcclurei để thu nhận fucoidan

Các tác giả

  • Cao Thị Thúy Hằng, Trần Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Thuận, Trần Nguyễn Hà Vy, Võ Mai Như Hiếu, Phạm Đức Thịnh*
  • Nguyễn Thị Khánh Vy

Từ khóa:

điều kiện tách chiết, fucoidan, Sargassum mcclurei, Viscozyme

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, điều kiện hoạt động của Viscozyme được khảo sát nhằm thu nhận fucoidan với hàm lượng cao từ rong nâu Sargassum mcclurei thu tại vùng biển Khánh Hòa. Các điều kiện khảo sát gồm nồng độ Viscozyme, tỷ lệ dịch chiết:rong nguyên liệu và thời gian chiết. Kết quả cho thấy, ở điều kiện nồng độ enzyme 1% (v/w), tỷ lệ dịch chiết :rong nguyên liệu là 25/1 (v/w), thời gian chiết 24 giờ thì hàm lượng fucoidan thu nhận được đạt 4,27%. Kết quả phân tích fucoidan chiết từ loài rong nâu S. mcclurei cho thấy fucoidan thu nhận được thuộc nhóm galactofucan.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).22-26

Chỉ số phân loại

1.6

Tiểu sử tác giả

Cao Thị Thúy Hằng, Trần Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Thuận, Trần Nguyễn Hà Vy, Võ Mai Như Hiếu, Phạm Đức Thịnh*

Viện Nghiên cứu và ng dụng công nghệ Nha Trang, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Nguyễn Thị Khánh Vy

Trường Đại học Nha Trang

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-08-25

Ngày nhận bài 9/2/2022; ngày chuyển phản biện 14/2/2022; ngày nhận phản biện 2/3/2022; ngày chấp nhận đăng 7/3/2022

Cách trích dẫn

Cao Thị Thúy Hằng, Trần Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Thuận, Trần Nguyễn Hà Vy, Võ Mai Như Hiếu, Phạm Đức Thịnh*, & Nguyễn Thị Khánh Vy. (2022). Khảo sát điều kiện hoạt động của Viscozyme trên rong nâu Sargassum mcclurei để thu nhận fucoidan. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(8). https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).22-26

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên